SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 001-005    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00964
Malign Mezotelyoma ve Akciğer Adenokarsinomlarında Claudin 3 ve 4 İmmünreaktivitesi
Şule EKİZ1, Ediz TUTAR2
1S.B. Mardin Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, MARDİN, TÜRKİYE
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP, TÜRKİYE
KEY WORDS : Mezotelyoma, Akciğer adenokarsinomu, Claudin 3, Claudin 4

Amaç: Malign plevral mezotelyomaların akciğer adenokarsinomlarından ayırıcı tanısı özellikle küçük biyopsi örneklerinde patologlar için tanısal problemlere neden olmaktadır. Bu çalışmada amacımız, immünhistokimyasal olarak saptanan Claudin 3 ve Claudin 4 immünreaktivitesinin, malign plevral mezotelyomalar ile akciğer adenokarsinomları arasındaki ayırıcı tanıda yararlı olup olmayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Epitop spesifik tavşan Claudin 3 ve Claudin 4 antikorları kullanılarak, 32 malign plevral mezotelyoma (25 epitelyal, 7 bifazik) ve14 akciğer adenokarsinom olgusu immünhistokimya tekniği ile çalışılmıştır.

Bulgular: Malign plevral mezotelyomaların hiçbirinde Claudin 4 ekspresyonu izlenmezken, tüm akciğer adenokarsinomlarında immünpozitivite izlenmiştir. Malign plevral mezotelyoma olgularının 29'unda (%90,6) Claudin 3 ekspresyonu immünnegatif ve 3'ünde (%9,3) immünpozitiftir. On dört akciğer adenokarsinom olgusunun 11'i (%78,9) ve 32 malign plevral mezotelyoma olgusunun 3'ü (%9,4), Claudin 3 ile immünpozitiftir (p=0,000).

Sonuç: Sonuç olarak Claudin 4 antikoru, malign plevral mezotelyoma ve akciğer adenokarsinomlarını ayırmada oldukça sensitif ve spesifik bir belirleyici olarak bulunmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]