SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 027-034    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00968
Kordomalar: Rekürensi Öngörmek Mümkün Mü?
Banu SARSIK1, Başak DOĞANAVŞARGİL1, Gülçin BAŞDEMİR1, Mehmet ZİLELİ2, Dündar SABAH3, Fikri ÖZTOP1
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Kordoma, Tekrarlama, Ki-67 Antijen, Histoloji

Amaç: Kordoma, nadir görülen, sık lokal invazyon ve rekürrens yapması nedeniyle malign kabul edilen ve davranışı ön görülemeyen, bir tümördür. Çalışmamızda histolojik özelliklerin, büyüme paterninin, lokalizasyonun ve Ki-67 proliferasyon indeksinin hastalıksız sağkalımı öngörme değeri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tek bir merkezde tanı alan 29 olguya ait 81 cerrahi materyal (29 primer tümör, 21 olguya ait 47 reküren lezyon ve 5 metastazektomi) gözden geçirilmiş, tüm materyaller, matriks formasyonu (kondroid, miksoid), hücresel özellikler (nükleer pleomorfizm, nekroz, inflamatuvar infiltrasyon, solid, trabeküler veya mikst histolojik patern ve Ki-67 proliferasyon indeksine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olguların 11’i kadın (37.9%), 18’i erkek (62.1%), yaş ortalaması 54.1±14.6’dür (Dağılım: 23-78). Tümörlerin %38’i sakrokoksigeal yerleşimli olup, bunu eşit oranda (%31) kafa tabanı ve vertebra takip etmektedir. Kafa tabanı yerleşimli tümörler; genç hastalarda (p=0.048) izlenmekte olup trabeküler patern (p=0.040), kondroid matriks (p=0.063), düşük Ki-67 (p=0.146) ve uzun hastalıksız sağkalım süresi (p=0.021) ile karakterlidir. Buna karşılık vertebra lokalizasyonlu tümörler; solid patern, nükleer pleomorfizm ve dediferansiyasyon içeren atipik morfoloji göstermektedir ve yüksek Ki-67 proliferasyon indeksi ile kısa hastalıksız sağkalım süresine sahip bulunmuştur (p=0.021). Sakral tümörler ise, daha yaşlı hastalarda görülmekte olup Ki-67 proliferasyon indeksi ve hastalıksız sağkalım açısından ara gruptadır.

Sonuç: Vertebra yerleşimi, tümörlerin hem histolojik özellikleri, hem de cerrahi olarak tam çıkarılamamaları nedeniyle, rekürensi öngörmede önemli bir risk faktörüdür. Ki-67 proliferasyon indeksi hastalıksız sağkalımı belirlemede önemli role sahiptir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]