SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 035-040    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00969
Yeterliğe Dayalı Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi
Figen SÖYLEMEZOĞLU, Cenk SÖKMENSÜER, Arzu SUNGUR
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
KEY WORDS : Patoloji, Tıp eğitimi, Yeterliğe dayalı eğitim

Amaç: Yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği patoloji uzmanlık eğitiminin, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken programlar yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu arayışla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 2002 yılında yeterliğe dayalı patoloji eğitim programı uygulaması başlatıldı. Yeni eğitim programımızın güçlü yönleri ve zaafları hakkında sağlıklı veri elde edebilmek amacıyla, bir anket çalışması planlandı.

Gereç ve Yöntem: Eğitim programında yeterlik kazandırmak için hedeflenen makroskopik ve mikroskopik inceleme, intraoperatif konsültasyon, otopsi, sitopatoloji, moleküler tanı ve sitogenetik, laboratuvar yönetimi ana başlıklarına yönelik 45 sorudan oluşan bir anket, uzmanlığını almış ve halen asistanlığına devam etmekte olan 10 hekime uygulandı.

Bulgular: Anket sonuçları, uzmanların ve asistanların patolojinin pek çok alanında kendilerini yeterli ve donanımlı hissettiklerini gösterdi. Ancak laboratuvar yönetimi, moleküler tanı ve sitogenetik gibi konularda yeterlik hedeflenenin altındaydı.

Sonuç: Anket sonuçları, biz eğitimcilere yukarıda belirtilen hedefler açısından 6 yıllık süreyi gözden geçirme ve sorunları değerlendirme olanağı sağlamıştır. Ayrıca elde ettiğimiz veriler, 21. yüzyılda patolojinin değişen rolüne hazır patologların yetiştirilmesini sağlayacak program iyileştirilmelerine ışık tutacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]