SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 053-056    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA P53 EKSPRESYONU: HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELER VE APOPTOZ İLE İLİŞKİSİ
Çiğdem ATAİZİ ÇELİKEL, Handan KAYA, Bio. Msc. Gülsün EKİCİOĞLU, Sevgi KÜLLÜ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu
KEY WORDS : Prostat adenokarsinomu, p53, apoptoz.

40 prostat adenokarsinom olgusunda, p53 immünhistokimyasal ekspresyonunun, Gleason skoru, DSÖ gradı ve patolojik evre ile ilişkisi ve apoptoz’daki rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. p53 pozitifliği ile Gleason skoru ve patolojik evre arasında ilişki kurulamamasına karşın, DSÖ gradı ile korelasyon saptanmıştır. Olgular evre ve derece gözönüne alınarak gruplandırıldığı zaman, erken evre ve düşük derecedeki tümörlerde p53 (-) olguların apoptotik indeksleri p53 (+) olgulara oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ancak yüksek evre ve derecede p53 (-) ve p53 (+) olgularda apoptotik indeks açısından anlamlı fark izlenmemiştir. Bulgularımız, p53 gen mutasyonunun genellikle geç dönemde oluştuğunu ancak p53’ün apoptoz’daki etkisinin erken dönem prostat karsinomunda belirgin olduğunu göstermektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]