SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 071-073    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Mide, karsinoid tümör, kronik atrofik gastrit

Gastrik karsinoid tümörler, ender görülen ve gastrointestinal sistemin diğer karsinoid tümörlerinden gerek klinik gerekse de histopatolojik olarak farklılık gösteren lezyonlardır. Son yıllarda yapılan çalışmalar gastrik karsinoid tümörlerin söylenildiği denli nadir lezyonlar olmadığını, tüm karsinoid tümörlerin %10-30’nu oluşturduğunu bildirmektedir. Tanımlanan 3 tipi bulunmaktadır. 1: korpus-fundus yerleşimli, korinik atrofik gastrit ile ilişkili küçük multipl lezyonlar, 2: sporadik genellikle soliter tipte lezyonlar, 3: Zollinger-Ellison sendromu /MEN 1 ile ilişkili karsinoid tümörler. Bu makalede, kronik atrofik gastrit zemininde gelişen gösteren korpus-fundus yerleşimli iki gastrik karsinoid tümör olgusu sunulmaktadır. Olgular 53, 68 yaşlarında olup kadındır. Her iki olguda da nöroendokrin aktiviteyi göstermek amacıyla immünhistokimyasal yöntemler uygulandı, kromogranin A pozitifliği saptandı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]