SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 3-4, Page(s) 076-080    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
AKCİĞERİN EVRE IIIA-N2 YASSI EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA KANTİTATİF HİSTOPATOLOJİ VE Kİ-67 ENDEKSİ (STEREOLOJİK OLARAK ÖLÇÜLEN ORTALAMA NÜKLEER HACMİN VE HASTA YAŞININ PROGNOSTİK DEĞERİ)
Gülsüm Özlem ELPEK, Gülay ÖZBİLİM, Hadice Elif PEŞTERELİ, Levent DERTSİZ, Necdet ÖZ, Abid DEMİRCAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Akciğer karsinomu, yassı epitel hücreli karsinom, stereoloji, ortalama nükleer hacim, Ki-67

Bu çalışmanın amacı akciğerin Evre IIIA-N2 yassı epitel hücreli karsinomlarında, stereolojik metodlar ile saptanan ölçümsel parametreler ve Ki-67 endeksinin hastalığın seyri ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışma grubumuza yassı epitel hücreli akciğer karsinomu olan 28 olgu dahil edildi. Parafine gömülü doku örneklerine ait kesitler histokimyasal olarak hematoksilen-eozin ve immünohistokimyasal olarak Ki-67 ile boyandı. Bir projeksiyon mikroskobu ve bir test sistemi yardımı ile her bir olguda, ortalama nükleer hacim, ortalama nükleer profil alanı, nükleer profil yoğunluğu, nükleus hacminin dokuya oranı, mitotik profil sıklığı ve Ki-67 endeksi belirlendi. Veriler Kendall’ın t testi, Log rank testi ve Cox regresyon analizi ile değerlendirildi. Ki-67 endeksinin klinikopatolojik parametreler ve hastalığın seyri ile ilişkili olmadığı izlenirken, ortalama nükleer hacim (654 µm3) ve hasta yaşının (57 yaş) bağımsız prognostik parametreler olduğu belirlendi. Sonuçlarımız akciğerin Evre IIIA-N2 yassı epitel hücreli karsinomlarında, hasta yaşı ve ortalama nükleer hacmin hastalığın seyrinin belirlenmesinde kullanılabilecek yararlı parametreler olduklarını telkin etmektedir.

Bu çalışmanın bir bölümü 11-17 Nisan tarihleri arasında Kuşadası, İzmir’de düzenlenen XIV. Ulusal Patoloji Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]