SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 030-032    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ELASTOFİBROM (İKİ OLGU SUNUMU)
Ümit ÇOBANOĞLU, Havvanur TURGUTALP, Şafak ERSÖZ, Yavuz ÖZORAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,Trabzon
KEY WORDS : Elastofibrom, immünhistokimya, elektron mikroskopi

Elastofibrom ileri yaşlarda, sıklıkla subskapuler bölgede gelişen, nadir görülen benign bir neoplazmdır. Elastofibrom tanısı koyduğumuz iki hastada, makroskopik olarak tümör, sınırları düzensiz, kesit yüzeyi gri- beyaz solid alanlar içeren yağ dokusu görünümünde idi. Mikroskopik olarak çevre yumuşak dokulardan düzensiz sınırla ayrılan, hücreden fakir hyalinize dokular içinde globüller ve tübüller halinde dağılmış, Verhoeff boyası ile belirgin hale gelen elastik lif yapıları izlendi. İmmünhistokimyasal çalışmada vimentin ve CD 34 ile pozitif, düz kas aktin, desmin ve S-100 protein ile negatif sonuç alındı. Elektron mikroskopik olarak elastik liflerin ultrastrüktürel yapısı görüntülendi. Elastofibrom nadir görülmesi nedeniyle sunulmuş, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]