SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
AFIP Atlas of Tumor Pathology Series 4, Fascicle 10: Tumors of the Mammary Gland
Sıtkı Tuzlalı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Introduction
Tavassoli, F, Eusebi V: ARP Press, Silver Spring, Maryland, Mayıs 2009, 418 sayfa, €147.45 ISBN: 9781933477053.

İçindekiler: Normal Anatomi * Benign Lezyonlar * Lobuler İntraepitelyal Neoplazi * Duktal İntraepitelyal Neoplazi * Memenin Papiller Lezyonları * Mikroinvaziv Karsinom * Meme Karsinomunun Evrelemesi, Prognostik ve Prediktif Göstergeler * Majör Karsinom Varyantları * Düşük-Grade'li Karsinomlar * Nadir Karsinom Varyantları * Miyoepitelyal Lezyonlar * Benign Yumuşak Doku Lezyonları * Sarkomlar * Bifazik Tümörler * Meme-başı Hastalıkları * Lenfoid and Hematopoetik Lezyonlar * Erkek Memesi Lezyonları * Meme-dışı Neoplazmlardan Memeye Metastazlar.

Meme patolojisinin dünyada çok iyi tanınan iki otörü Fattaneh Tavassoli ve Vincenzo Eusebi tarafından yazılan “Tumors of the Mammary Gland” patologların kullanımına sunulmak üzere. “Tümör Patolojisi Atlası” serileri uzun yıllardır hepimizce bilinen AFIP yayınlarının bu yeni eseri, hem genel olarak cerrahi patoloji, hem de meme patolojisi ile spesifik olarak uğraşanlara hitap edecek niteliktedir.

Dördüncü AFIP serisinin 10. kitabı olan ve kalın kapaklı olarak basılan eser 18 bölüm ve ekiyle içindekiler bölümlerinden oluşmaktadır. Toplam 418 sayfadan oluşan kitapta şekillerin tümü renklidir.

Konuların öz ve net bir biçimde anlatıldığı bu atlas, meme materyali ile uğraşan patologların mikroskop başı kitabı olmaya adaydır. Toplam 474 şekilden - bunların bazıları birden fazla fotoğraf içermektedir - oluşan atlasta konu dağılımlarının dengeli olduğu görülmektedir.

Duktal proliferatif lezyonlar ve in situ duktal karsinomlar, bekleneceği üzere Tavassoli'nin “Ductal Intraepithelial Neoplasia“ (DIN) terminolojisi başlığı altında değerlendirilmiş olup bölüm içerisindeki konu başlıklarında ve metinlerde DIN ve klasik terminoloji birlikte kullanılmaktadır. Bu kısım, Dr. Tavassoli'nin yaklaşımının güncel durumunu bir kitap bölümü içerisinde ayrıntılı olarak vermesiyle ön plana çıkmakta ve okuyucuya WHO sınıflamasında yer alan biçimine kıyasla ne gibi farklılıklar öngörüldüğünü anlama fırsatı vermektedir.

“Benign yumuşak doku tümörleri” ve “sarkomlar” ilgi çekici bölümlerdir. Liposarkom, osteosarkom, leiomyom, schwannom gibi tipik ve tek yönde diferansiye olan lezyonlar dışında kalan lezyonlar basit bir terminoloji kullanılarak anlatılmaktadır. Yazarlar değişik yönlere diferansiyasyon kapasitesine sahip tümörlerden selim yumuşak doku lezyonlarını; selim stromal iğsi hücreli tümörler (“benign stromal spindle cell tumors, BSSCT”) olarak nitelemektedir. Bunları da miyofibroblastik diferansiyasyonu baskın “BSSCT” (miyofibroblastom), adipositik komponenti baskın “BSSCT” (iğsi hücreli lipom) ve fibroblastik elementleri baskın “BSSCT” (soliter fibröz tümör, hemanjioperisitoma) başlıkları altında kategorize etmektedir. Sarkomları da habis stromal hücreli tümörler (“malign stromal cell tumors”) olarak adlandırıp, fibroblastik diferansiyasyonu baskın (fibrosarkom, malign fibröz histiositom) ve miyofibroblastik diferansiyasyonu baskın (malign miyofibroblastom, myofibrosarkom) habis stromal hücreli tümörler olarak sınıflandırmaktadır. Bu terminoloji, çok yönlü diferansiyasyonları nedeniyle patologlar için zorluk arz eden bu lezyonlara yaklaşım kolaylığı getirmektedir. Her iki bölüm de, mikroskopik fotoğraflar açısından kitabın en zengin kısmını oluşturmaktadır.

Kitapta meme karsinomlarının üç kategoride ele alındığı görülmektedir: Özellik göstermeyen invaziv duktal ve invaziv lobüler karsinomları içeren ana tipler; düşük “grade” karsinomlar ve seyrek görülen karsinomlar. Kitabın diğer bölümlerinde de olduğu gibi kısa ve net bir üslup ile söylenmesi gerekenler söylenip, özellikle de genel patologların zihnindeki birçok soruya yanıt verilmektedir. Tümör tiplerinin tanımlarına, alternatif terminolojilere, makroskopik, mikroskopik ve çoğunda sitolojik bulgulara ayrıntılı olarak yer verilmekte; prognoz ve tedavileri ile ilgili güncel bilgilere değinilmektedir.

Ek bölümde ince iğne aspirasyon sitolojisi ve kor biyopsi konularına ayrıntılı biçimde değinilmekte, makro-kesit tekniği anlatılmakta ve “Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology (ADASP)”ın sinoptik raporlama önerisi verilmektedir.

Sonuç olarak “Tumors of the Mammary Gland”, meme lezyonlarının morfolojisine yönelik önemli bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Rutin pratik sırasında karşılaşılabilecek birçok lezyonun morfolojisi özlü bir şekilde anlatılmakta; demonstratif, tümü renkli ve bu boyuttaki bir kitap için bol miktarda fotoğraf ile verilmektedir. Konuların basit, kolay anlaşılır ve net bir üslupla verildiği bu kitabın hem genel patologlar, hem de meme patologları açısından tanıya giden yolda önemli bir bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olacağı kanısındayım.

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]