SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 2, Page(s) 047-049
[ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00972
Submucosal Lipoma of the Rectum: A Case Report
Ülkü KÜÇÜK1, Erdener ÖZER2, Turgut ANUK3
1S.B. Iğdır Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, IĞDIR, TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
3S.B. Iğdır Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, IĞDIR, TÜRKİYE
Keywords: Lipoma, Colon, Rectum
Abstract
Lipoma of the colon is the most common non-epithelial benign tumor of the colon, although it is very rare. We report herein a case of rectal submucosal lipoma in a 44-year-old woman who had a rectal polipoid lesion detected during rectal examination and colonoscopy. Histological examination confirmed the diagnosis.
Introduction
Kolon lipomu, nadir izlenen benign bir tümör olmakla beraber, gastrointestinal sistemin en sık görülen epitelyal dışı neoplazisidir1,2. İnsidansı %0,15-4,4 olarak bildirilmektedir3. Bu tümörler çoğunlukla küçük ve asemptomatiktir4. Yaygın olarak kabul edilen düşünce, 2 cm'nin üzerindeki lezyonların semptomatik olduğudur. En sık görülen semptomlar abdominal ağrı, rektal kanama, diyare ve kabızlıktır5. Preoperatif dönemde, lezyon sıklıkla adenomatöz polip ya da karsinom ile karıştırıldığı için, doğru tanıyı koymak güç olabilir1. Yeni geliştirilen görüntüleme teknikleri, tanıya yardımcı olabilmelerine karşın, kesin tanı ancak histopatolojik inceleme ile konulabilir2. Burada rektumda yerleşmiş ve semptomatik olması nedeniyle özellik gösteren, nadir görülen bir kolonik lipom olgusu sunulmaktadır.
 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Disscussion
 • References
 • Case Presentation
  Kırk dört yaşında kadın hastanın başvuru yakınması, son bir yıl içerisinde büyüme gösteren, ıkınma ve defekasyon esnasında anüsten dışarı çıkan ve el yordamı ile geri itilebilen yumuşak kıvamlı bir kitle idi. Özgeçmişinde 6 yıl önce multinodüler guatr tanısı ile total tiroidektomi dışında özellik bulunmamaktaydı. Yapılan rutin laboratuvar testleri normal sınırlar içerisindeydi. Anal muayenesinde özellik yoktu. Rektal tuşede parmak ucu ile hissedilebilen, yumuşak karakterli, polipoid kitle tespit edildi. Kolonoskopik incelemede 80 cm'lik barsak segmenti incelendi ve rektumda barsak lümenine doğru dıştan bası yapan submukozal bir lezyon saptandı. Kolonoskopik incelemenin sonunda submukozal lipom ön tanısı verildi. Rektal muayene bulguları ve kolonoskopik inceleme sonrasında, lezyonun benign karakterde bir lezyon ile uyumlu olduğu düşünülmesi üzerine, hasta spinal anestezi altında jinekolojik pozisyonda operasyona alındı. Anal spekulum ile perianal çizgiden 10 cm proksimalde yerleşim gösteren, yüzeyi düzgün polipoid kitle total olarak eksize edildi.

  Operasyon sonrası gönderilen spesimen 2.5x2.5x1cm boyutlarında, yumuşak kıvamlı, parlak sarı renkli, yağ dokusu görünümündeydi ve üzerinde normal görünümde barsak mukozası vardı (Şekil 1A-B). Yapılan seri kesitlerde barsak mukozası altında lipom benzeri tümörün çevresinde ince bir kapsül görüldü. Histolojik kesitlerde, normal kolon mukozası altında, submukozal büyüme gösteren, çevresinde fibröz bandlardan oluşan ince bir kapsüle sahip, matur adipositlerden oluşan tümör izlendi (Şekil 2A-B). Hastaya bu bulgularla rektum yerleşimli submukozal lipom tanısı verildi.


  Click Here to Zoom
  Şekil 1: Üzerinde barsak mukozası izlenen, yumuşak kıvamlı, parlak sarı renkli, yağ dokusu görünümünde rektal submukozal lipom.


  Click Here to Zoom
  Şekil 2: Normal kolon mukozası altında, submukozal büyüme gösteren, matür adipositlerden oluşan rektal submukozal lipom (H&E, A: x25; B: x100).

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Disscussion
 • References
 • Discussion
  Kolon lipomu ilk olarak 1757 yılında Bauer ve ark., tarafından tanımlanmıştır6. Adenomatöz poliplerden sonra ikinci en sık görülen benign kolon tümörüdür1. Tümör kadınlarda daha sık izlenmektedir ve 5. ve 6. dekadlarda pik yapmaktadır1,3. İnsidansı %0,15-4,4 olarak bildirilmektedir3.

  Kolonda başlıca yerleşim yeri sağ kolondur ve çekumdan sigmoid kolona doğru azalan sıklıkla izlenir1,7. Bu durum, çekum ve asandan kolonun uzunluğunun transvers kolondan 6 kat, sol kolondan 4 kat fazla olması ile ilgili olabilir8. Sıklıkla soliterdir, nadiren multipl olabilir1. Olguların %90'ı submukozada, %10'u serozada izlenir9. Submukozal tip sesil veya pedinküle olabilir9.

  Çoğu olgu asemptomatiktir. Bazı araştırıcılar semptomların lezyonun boyutu ve kolondaki yerleşim yeri ile ilişkili olduğunu söylerken, bazı araştırıcılar ise lezyonun boyutunun önemli olduğunu, ancak yerleşim yerinin semptomlarla ilişkili olmadığını söylemektedir1,10. Kaynaklarda semptomatik kolon lipomları için 3.5-30 cm arasında değişen farklı boyutlar bildirilmektedir1,3,5,10. En sık semptomlar ağrı, rektal kanama ve kabızlıktır5. Bazı nadir olgularda ise, hasta self amputasyon ile rektumdan lezyonun atılmasına bağlı olarak, hemorajik doku topağı şeklinde dışkılama yakınması ile başvurabilir11. Bizim olgumuzdakine benzer şekilde rektumdan ekspulsiyonların bildirildiği, çoğu eski tarihli, az sayıda yayın bulunmaktadır12,13. Büyük lezyonlarda involus ve intestinal obstruksiyon epizodları gelişebilir14.

  Preoperatif dönemde kolon lipomu tanısının doğru olarak konulması çoğunlukla zordur15. Baryum grafisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve kolonoskopi tanıda yardımcı olabilir. Kesin tanı ancak histopatolojik örnekleme ile konulabilir2. Mikroskopik incelemede matür yağ hücrelerinden oluşan tümör izlenir. Lezyonun submukozadaki konnektif dokudan kaynaklanan bir kapsülü bulunur. Genelde tabanı vaskülerizedir. Yüzeyinde ise intakt intestinal mukoza izlenir.

  Küçük pedinküle lipomlar operasyona gerek kalmadan kolonoskop ile çıkarılabilir3,16,17. Fakat bunun için endoskopistin deneyimli olması gereklidir, çünkü işlem esnasında perforasyon riski bulunmaktadır3. Büyük lipomların endoskopik rezeksiyonu ise tartışmalıdır5,17.

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Discussion
 • References
 • References

  1) Rogy MA, Mirza D, Berlakovich G, Winkelbauer F, Rauhs R: Submucous large-bowel lipomas-presentation and management. An 18-year study. Eur J Surg 1991, 157:51-55 [ PubMed ]

  2) Bardaji M, Roset F,Camps R, Sant F, Fernandez-Layos MJ: Symptomatic colonic lipoma: differential diagnosis of large bowel tumors. Int J Colorectal Dis 1998, 13:1-2 [ PubMed ]

  3) Chung YF, Ho YN, Nyam DC, Leopng AF, Seow-Choen F: Management of colonic lipomas. Aust N Z J Surg 1998, 68:133-135 [ PubMed ]

  4) Bombi JA: Polyps of the colon in Barcelona, Spain; an autopsy study. Cancer 1988, 61:1472-1476 [ PubMed ]

  5) Nakagoe T, Sawai T, Tsuji T, Tanaka K, Nanashima A, Shibasaki S, Yamaguchi H, Yasutake T: Minilaparotomy approach for removal of a large colonic lipoma: report of two cases. Surg Today 2004, 34:72-75 [ PubMed ]

  6) Haller JD, Roberts TW: Lipomas of the colon: A clinicopathologic study of 20 cases. Surgery 1964, 55:773-781 [ PubMed ]

  7) Bahadursingh AM, Robbins PL, Longo WE: Giant submucosal sigmoid colon lipoma. Am J Surg 2003, 186:81-8212842756/

  8) Stapleton JG: Submucous lipoma of the colon. Canad MAJ 1949, 61:159-162 [ PubMed ]

  9) Ginzburg L, Weingarten M, Fischer MG: Submucous lipoma of the colon. Ann Surg 1958, 148:767-772 [ PubMed ]

  10) Alponat A, Kok KY, Gob PMY, Ngoi SS: Intermittent subacute intestinal obstruction due to a giant lipoma of the colon: a case report. Am Surg 1996, 62:918-21

  11) Radhi JM: Lipoma of the colon: Self Amputation. Am J Gastroenterol 1993, 88:1981-1982 [ PubMed ]

  12) Ryan J, Martin JE, Pollock DJ: Fatty tumours of the large intestine: A clinicopathological review of 13 cases. Br J Surg 1989, 76:793-796 [ PubMed ]

  13) Misra SP, Singh SK, Thorat VK, Gulati P, Malhotra V, Anand BS: Spontaneous expulsion per rectum of ileal lipoma. Postgraduate Med J 1988, 64:718-719 [ PubMed ]

  14) Palazzo WL: Lipomas of the gastrointestinal tract. Am J Roentgenol 1949, 62:823 [ PubMed ]

  15) Zurkirchen MA, Leutenegger A: Submucous lipoma of the colonreport of 2 cases. Swiss Surg 1998, 4:156-157 [ PubMed ]

  16) Van Heel DA, Panos MZ: Colonoscopic appearances and diagnosis of intussusception due to large bowel lipoma. Endoscopy 1999, 31:508 [ PubMed ]

  17) Tamura S, Yokoyama Y, Morita T: Giant colon lipoma: what kind of findings are necessary for the indication of endoscopic resection? Am J Gastroenterol 2001, 9:1944-1946 [ PubMed ]

 • Top
 • Abstract
 • Introduction
 • Case Presentation
 • Discussion
 • References
 • [ Top ] [ Abstract ] [ PDF ] [ Similar Articles ] [ E-Mail to Editor ]