Turkish Journal of Pathology

Türk Patoloji Dergisi

Turkish Journal of Pathology

Turkish Journal of Pathology

2016, Vol 32, Num, 2     (Pages: 130-134)

Chordoid Meningioma - A Case Report: Clinicopathological Features and Differential Diagnosis of an Uncommon Tumor

Hatice ÖZER 1, Ersin TUNCER 1, Gönül SARAY 1, Mustafa GÜRELİK 2, İbrahim ÖZTOPRAK 3, Reyhan EĞİLMEZ 1

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SİVAS, TÜRKİYE
2 Department of Neurosurgery, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
3 Department of Radiology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEYty of Medicine, SİVAS, TURKEY
1 Department of Pathology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY

DOI: 10.5146/tjpath.2013.01209
Viewed: 6630
 - 
Downloaded : 2969

Summary

Meningiomas are tumors that originate from the arachnoid cell and the majority are benign and grade I tumors according to World Health Organization. Chordoid meningioma is an uncommon variant of meningioma and corresponds to grade II tumor in the World Health Organization Classification of Tumors of the Nervous System 2007 because of its more aggressive behavior and increased likelihood of recurrence. A 75-year-old female was referred to the neurosurgery department complaining of headache, syncope, and seizure. Radiological examination revealed a mass lesion in the neighbourhood of the frontal lobe that destructed bone and was associated with peritumoral edema. The patient underwent surgery. The tumor was totally excised with the dura beneath. Histopathological examination showed that the tumor was composed of clusters and cords of small polygonal cells with fine chromatin and eosinophilic vacuolated cytoplasm embedded in a myxoid matrix, and also focal whorls of spindle-shaped cells. Two mitoses were seen in 10 high power fields. Vascular proliferation was observed in some tumoral areas. Bone invasion was present. Immunohistochemical analysis of the tumor cells revealed widespread strong membranous and cytoplasmic expression of epithelial membrane antigen. The Ki67 labeling index was 6-8%. All of these findings were consistent with a diagnosis of chordoid meningioma, the neoplasm was identified as grade II based on the World Health Organization Classification, 2007. In this report we present a case of chordoid meningioma without classical radiological findings of meningioma with areas of vascular proliferation that mimicked glial tumors at histopathologic examination.

Introduction

Beyin tümörlerinin yaklaşık %20'sini oluşturan meningiomlar, araknoidin meningotelyal hücrelerinden gelişen tümörler olup, çoğunluğu benign ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre histolojik derecesi I olan tümörlerdir. Oldukça nadir görülen bir alt tipi olan kordoid meningiomlar ise klasik tiplere göre daha agresiv davranışlı olup, DSÖ sınıflamasında histolojik derece II tümör grubunda yer almaktadır[1].

Case Presentation

Baş ağrısı, bayılma ve nöbet geçirme yakınması ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Kliniğine başvuran 75 yaşında kadın hastanın radyolojik olarak prekontrast ve postkontrast beyin tomografisi (BT) incelemesinde sol frontal lob komşuluğunda izodens düzgün konturlu heterojen kitle lezyonu izlendi. Kitleye komşu alanda parankimal ödem mevcut idi. Postkontrast kesitte kitle lezyonu santraldeki bir alan dışında orta yoğunlukta homojen kontrastlanma göstermekte idi (Şekil 1A,B). Manyetik rezonans (MR) incelemede; T2 ağırlıklı kesitte sol frontal lob komşuluğunda lobüle konturlu yer yer lineer hipointensite içeren beyin parankimine göre hiperintens kitle lezyonu ve komşu parankimde ödem izlendi. Lezyonda intraaksiyel - ekstraaksiyel ayrımı yapılamadı. Postkontrast T1 ağırlıklı kesitte santraldeki fokal bir alan dışında yoğun homojen bir kontrastlanma göstermekte idi. Lezyona komşu “dural tail” dikkati çekti (Şekil 2). Radyolojik bulgularla metastaz, meningiom ve oligodendrogliom ön tanısı ile operasyona alınan hastanın sol frontal kemiği invaze eden tümör dokusuna dura altında ulaşıldı; yumuşak kıvamda, çevresel yapışıklığı olan kemiğe ve leptomeninkslere invaze olan tümör tam olarak çıkartıldı. Patoloji Anabilim Dalı'na gönderilen materyal 6x5.5x2 cm boyutlarında üzerinde duramater bulunan yumuşak doku ile 3x2x1 cm boyutlarında kemik dokusu idi. Kesit yüzeyi gri beyaz görünümde idi. Mikroskopik incelemede miksoid matriks içerisinde, oval poligonal nükleuslu, ince kromatinli, eozinofilik yer yer vakuolize sitoplazmalı küçük çaplı hücrelerin oluşturduğu kümeler ve kordonlar ile yer yer girdap yapılarından oluşan tümör izlendi (Şekil 3, 4). Psammom cismi ve nekroz görülmedi. Mitoz, 10 büyük büyütme alanında 2 idi. Yer yer vasküler proliferasyon saptandı (Şekil 5). Kemik invazyonu izlendi. PAS ile boyanma tesbit edilmedi. İmmünohistokimyasal incelemede epitelyal membran antijen (EMA) ile %70-80 oranında membranöz ve sitoplazmik kuvvetli pozitiflik saptanırken (Şekil 6), karsinoembriyonik antijen (CEA), sitokeratin (SK) 7, glial fibriler asidik protein (GFAP), CD34 ve desmin negatif olarak değerlendirildi. Ki- 67 indeksi %6-8 idi. Bu bulgularla olgu kordoid meningiom derece II, DSÖ 2007 olarak tanımlandı.

Sekil 1: Aksiyel prekontrast (A), postkontrast (B) BT incelemede sol frontal lob komşuluğunda gri cevher ile izodens düzgün konturlü heterojen kitle lezyonu izlenmektedir. Kitle komşu alanda parankimal ödem mevcuttur. Postkontrast kesitte kitle lezyonu santraldeki bir alan dışında orta yoğunlukta homojen kontrastlanma göstermektedir.

Sekil 2: Aksiyel T2 ağırlıklı (A) kesitte sol frontal lob komşuluğunda lobüle konturlu yer yer lineer hipointensite içeren beyin parankimine göre hiperintens kitle lezyonu izlenmektedir. Lezyona komşu parankimde ödem izlenmektedir. Lezyonda intraaksiyel- ekstraaksiyel ayrımı yapılamamaktadır. Postkontrast aksiyel T1 ağırlıklı kesitte santraldeki fokal bir alan dışında yoğun homojen bir kontrastlanma göstermektedir. Lezyona komşu “dural tail” dikkat çekmektedir.

Sekil 3: Miksoid stroma içindeki kordon yapıları (H&E, x50).

Sekil 4: Miksoid matriks ve küçük yuvarlak bir kısmı vakuolize hücrelerin oluşturduğu kordonlar (H&E, x100).

Sekil 5: Vasküler proliferasyon alanları ile birlikte minimal kronik iltihabi reaksiyon (H&E, x50).

Sekil 6: Tümör hücrelerinde epitelyal membran antijen pozitifliği (EMA, x50).

Discussion

Kordoid meningiom ilk kez 1988'de Kepes ve ark. ları tarafından hipokrom-mikrositer anemi ve/veya disgamaglobulinemili yedi olguluk genç hasta serisinde tanımlanmıştır[2]. Daha sonra sistemik inflamatuvar sendromlu çocuklarda olağandışı bir meningiom olarak bildirilmiş ve 1993'ten itibaren DSÖ beyin tümörleri sınıflamasında meningiomların yeni bir alt tipi olarak benimsenmiştir. Subtotal rezeksiyon sonrasında yüksek yineleme eğilimi ve agresiv davranışı nedeniyle derece II tümörler arasında yer almaktadır[3].

Tüm meningiomların %0.5 ile %1'ini oluşturan kordoid meningiomlar sıklıkla supratentoriyal bölgede yerleşirler[4,5]. Hematolojik anormalliklerle ve özellikle çocuklarda Castleman Sendromu ile ilişkili olarak bildirilmekle birlikte, artan olgu serileri ile erişkin hastalarda bu birlikteliğin sık olmadığı görülmüştür. Bugüne kadar İngilizce literatürde dört tane olgu serisi ve çoğu olgu sunumu şeklinde olmak üzere 108 olgu bildirilmiştir[6]. Yaş aralığı 12–67 ve ortalama yaş 34.2 olarak belirtilmektedir. Kadın erkek oranı 1/1.4'tür[5]. Burada sunulan olgu 75 yaşında erişkin kadın hasta olup, hematolojik bir anormallik saptanmadı.

Kordoid meningiomlar radyolojik olarak BT kesitlerinde homojen veya heterojen kontrast tutulumu gösteren izodens kitle lezyonu olarak görülür. MR incelemede ise T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde izo ve hiperintens lezyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Peritümoral ödem genelde görülmez[4]. Olgumuzda radyolojik olarak MR ile lezyonun intraaksiyel- ekstraaksiyel ayrımı yapılamamıştır. Ayrıca klasik olarak meningiomlar gri cevher ile izointens görünümde iken bu lezyon gri cevhere göre hiperintens görünümündedir. Bu bulgularla radyolojik ayırıcı tanıda metastatik tümör, meningiom ve oligodendrogliom düşünüldü.

Histolojik olarak kordomayı anımsatır tarzda miksoid matriks içinde eozinofilik bir kısmı vakuolize sitoplazmalı, iğsi veya poligonal şekilli hücrelerin oluşturduğu ince trabeküler diziler ve kordonlar dikkat çekicidir. Saf kordoid morfoloji nadirdir, genellikle meningotelyal hücrelerin oluşturduğu klasik girdap yapıları da eşlik eder. Lenfoplazmasitik iltihabi hücre infiltrasyonu olabilir, hatta germinal merkezleri belirgin follliküller görülebilir ve beyin dokusuna yayıldığında yanlışlıkla ensefalit tanısına neden olabilir. Literatürdeki olgu serilerinde inflamatuvar infiltrasyonun özellikle çocuk ve genç erişkin yaş gruplarında B lenfositlerden, erişkin hastalarda ise T lenfositlerden zengin olduğu bildirilmiştir[1,3]. Burada sunulan olguda klasik girdap yapıları oluşturan meningotelyal hücrelerle karışık kordoid diferansiyasyon alanları yanı sıra bir miktar kronik iltihabi hücre infiltrasyonu izlendi. Ayrıca daha önce literatürde belirtilmeyen ilginç bir bulgu olarak glial tümörlerde görülenlere benzer vasküler proliferasyon alanları dikkati çekti.

İmmünohistokimyasal olarak EMA ve vimentin ile genellikle pozitif reaksiyon gösteren kordoid meningiomlar S-100 protein ile nadiren boyanırken, GFAP ve sitokeratin ile genellikle negatiftir[1,3]. Ki-67 indeksi literatürdeki serilerde %0.4-11.4 olarak belirtilmektedir[4,7]. Olgumuzda EMA ile kuvvetli pozitiflik saptanırken GFAP negatif olarak tesbit edildi. Ki-67 indeksi % 6-8 olarak belirlendi.

Ayırıcı tanıda kordoma, miksoid kondrosarkom, düşük dereceli kondrosarkom, enkondrom, metastatik müsinöz karsinom, metastatik renal hücreli karsinom, miksopapiller ependimom, kordoid gliom ve meningiomun diğer alt tipleri (metaplastik–miksoid-, lenfoplasmasitten zengin, sekretuvar, mikrokistik, berrak hücreli) yer almaktadır[1-7]. Orta hatta kafa tabanı yerleşimli olduğunda kordoma ve kondrosarkomlardan ayırım çok önemlidir. Tipik girdap yapıları gösteren meningotelyal elemanların ve intranükleer inklüzyonların varlığı kordoid meningiom tanısı için yararlıdır. Kordoid görünümün baskın olduğu olgularda ise immünohistokimyasal panel yardımcı olabilir.

Kordoid meningiomda EMA ve vimentin ile olan kuvvetli pozitiflik yanı sıra D2-40 ile pozitifliğin saptanması ve S-100 ile zayıf ve yama şeklindeki pozitiflik ve sitokeratin negatifliği ayırıcı tanıda yardımcıdır. Yeni tanımlanan bir belirleyici olarak notokordal gelişimde kritik bir rolü olan brachyury ile nükleer pozitifliğin saptanması ise kordoma için spesifik olarak bildirilmiştir[8]. CEA pozitifliği metastatik müsinöz tümörün, CD10 pozitifliği ise metastatik renal hücreli karsinomun ayrımında yardımcıdır. İntraventriküler yerleşimli olgularda GFAP pozitifliği ependimom veya kordoid gliomu destekler[4,7-9,10]. Ayrıca CD34, nöron spesifik enolaz ve SK7 pozitifliği de kordoid gliom lehinedir[5]. Kordoid meningiom ve ayırıcı tanısında yer alan tümörlere ait klinik, histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikler Tablo I'de özetlenmiştir. Burada sunulan olgu morfolojik bulgular yanı sıra EMA pozitifliği; CEA, sitokeratin, GFAP, desmin ve CD34 negatifliği ile kordoid meningiom olarak tanımlandı.

Tablo I: Santral sinir sisteminde görülen kordoid morfolojiye sahip tümörlerin ayırıcı tanısına yönelik klinikopatolojik ve immünohistokimyasal özellikler

Sonuç olarak kordoid meningiomların kordoid özellikler gösteren diğer tümörlerle ayırıcı tanısında klinik, radyolojik, morfolojik ve immünohistokimyasal bulguların birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Bununla birlikte kordoid meningiomların radyolojik olarak klasik meningiomlardan farklı bir görünümde olabileceği ve morfolojik olarak glial tümörlere benzer şekilde vasküler proliferasyonlar içerebileceği de akılda tutulmalıdır.

Reference

1) Perry A, Louis DN. Meningioma. In Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Editors. WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System. 4th ed. Lyon: IARC; 2007. 164-72.

2) Kepes JJ, Chen WY, Connors MH, Vogel FS. Chordoid meningeal tumors in young individuals with peritumoral infiltrates causing systemic manifestations of the Castleman syndrome. A report of seven cases. Cancer. 1988; 62:391–406.

3) Kano T, Nakazato Y, Tamura M, Ohye C, Zama A, Saito F, Tomizawa S. Ultrastructural and immunohistochemical study of an adult case of chordoid meningioma. Brain Tumor Pathol. 2009; 26: 37–42.

4) Epari S, Sharma MC, Sarkar C, Garg A, Gupta A, Mehta VS. Chordoid Meningioma, an uncommon variant of meningioma: A clinicopathologic study of 12 cases. J Neurooncol. 2006; 78: 263–9.

5) Tena-Suck ML, Collado-Ortı`z MA, Salinas-Lara C, Garcı´a- Lo´pez R, Gelista N, Rembao-Bojorquez D. Chordoid meningioma: A report of ten cases. J Neurooncol. 2010; 99: 41-8.

6) Lin JW, Ho JT, Lin YJ, Wu YT. Chordoid meningioma: A clinicopathologic study of 11 cases at a single institution. J Neurooncol. 2010; 100: 465-73.

7) Couce ME, Aker FV, Scheithauer BW. Chordoid meningioma a clinicopathologic study of 42 cases. Am J Surg Pathol. 2000; 24: 899–905.

8) Sangoi AR, Dulai MS, Beck AH, Brat DJ, Vogel H. Distinguishing chordoid meningiomas from their histologic mimics: An immunohistochemical evaluation. Am J Surg Pathol. 2009; 33: 669–81.

9) Liu AJ, Wang FL, Li XH. Chordoid meningioma: A report of two cases. Chin Med J. 2007; 120: 726-8.

10) Mitsuashi T, Ono S, Inohara T, Otomo T, Aoki A, Ueki Y. Chordoid meningioma: Case report. Neurol Med Chir. 2006; 46: 37-40.

Keywords : Central nervous system neoplasms, Meningioma, Differential diagnosis